National AI Service platform

เกี่ยวกับ NAtional ai

แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2565-2570 
มีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทยเกิดระบบนิเวศที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในปี พ.ศ. 2570

National AI Service Platform เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดแพลตฟอร์มกลางระดับประเทศเชิงบูรณาการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่การวิจัย พัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย

สำหรับบริการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ให้บริการบนแพลตฟอร์ม จะถูกคัดสรรบริการที่พร้อมใช้จากผู้พัฒนาชั้นนำของประเทศ จัดหมวดหมู่ตามค่าบริการ (ฟรี/มีค่าใช้จ่าย) และหมวดหมู่เทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้น

Activity/news

Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
previous arrow
next arrow

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การดำเนินโครงการ national ai

National AI Service Platform มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี และสร้างความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้แก่ภาคการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และ ภาคอุตสาหกรรมของไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

เกิดแพลตฟอร์มกลางที่เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีพร้อมใช้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นช่องทางของทั้งผู้ใช้งานและผู้ให้บริการ กระตุ้นให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีที่แพร่หลายเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ

กลุ่มบริการของเรา​

Language​

บริการด้านประมวลผลข้อความภาษาไทยรอบด้าน เช่น Word Segmentation,
POS Tagging, Named Entity Recognition

Vision

บริการด้านวิเคราะห์และเข้าใจภาพและวิดีโอหลากหลาย เช่น OCR,
Face Recognition, Person Heatmap

Conversation​

บริการด้านสนทนาแบบครบวงจร ได้แก่ Speech-To-Text, Chatbot,
Text-To-Speech

ผู้สนับสนุนโครงการ

001454
Views Today : 3
Total views : 5037
คุยกับ Abdul