Download

เอกสารแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

คุยกับ Abdul