Our Free Services

Language

บริการด้านประมวลผลข้อความภาษาไทยรอบด้าน เช่น Word Segmentation, POS Tagging, Named Entity Recognition

Basic NLP

บริการประมวลผลข้อความภาษาไทย

...

Tag Suggestion

บริการแนะนำป้ายกำกับ

...

Machine Translation

บริการแปลภาษา

...

Question Answering

บริการถามตอบ

...

Vision

บริการด้านวิเคราะห์และเข้าใจภาพและวิดีโอหลากหลาย เช่น OCR, Face Recognition, Person Heatmap

GDCC Optical Character Recognition

บริการแปลงเอกสารราชการเป็นตัวอักษร

ยอดการใช้งาน : 1098

GDCC AI Platform

บริการตรวจสอบภาพใบหน้าบุคคล

ยอดการใช้งาน : 24

Character Recognition

บริการแปลงรูปภาพอักษรเป็นข้อความ

...

Object Recognition

บริการวิเคราะห์และรู้จำวัตถุจากรูปภาพ

...

Face Analytics

บริการวิเคราะห์และรู้จำใบหน้า

...

Person & Activity Analytics

บริการวิเคราะห์บุคคลและกิจกรรม

...

Conversation

บริการด้านสนทนาแบบครบวงจร ได้แก่ Speech-To-Text, Chatbot, Text-To-Speech

Speech to Text

บริการแปลงเสียงเป็นข้อความ

...

Chatbot

บริการสร้างแช็ตบอตสำหรับสนทนาอัตโนมัติ

...

Satisfied? Try Our Premium

Language

บริการด้านประมวลผลข้อความภาษาไทยรอบด้าน เช่น Word Segmentation, POS Tagging, Named Entity Recognition

iApp Text Summarization

บริการย่อความภาษาไทย

...

S-Sense

บริการวิเคราะห์ความคิดเห็น (Sentiment) และวัตถุประสงค์ (Intent) จากข้อความภาษาไทย

...

iApp QA Generator

บริการสร้างคำถามคำตอบจากบทความอัตโนมัติ

...

Vision

บริการด้านวิเคราะห์และเข้าใจภาพและวิดีโอหลากหลาย เช่น OCR,
Face Recognition, Person Heatmap

iApp LPR

บริการแปลงภาพป้ายทะเบียน

...

iApp ID Card OCR

บริการแปลงภาพบัตรประชาชนให้เป็นข้อความ

...

iApp Bookbank

บริการแปลงภาพสมุดบัญชีเงินฝากให้เป็นข้อความ

...

iApp Driver Licence

บริการแปลงภาพใบอนุญาต
ขับรถ

...

Conversation

บริการด้านสนทนาแบบครบวงจร ได้แก่ Speech-To-Text, Chatbot,
Text-To-Speech

Partii

บริการแปลงเสียงพูดภาษาไทยเป็นข้อความ

...

VAJA9

บริการแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด

...
คุยกับ Abdul